Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia.

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho a určujú spôsob
nakupovania na tomto e-shope a na predajni Cukráreň Domino, Komenského 2756, Bardejov
Názov firmy a fakturačné údaje:
DOMINO BJ, spol. s r.o.
Komenského 2756
085 01 Bardejov
IČO: 36 472 387
DIČ: 2020028285 IČDPH: SK2020028285
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka / IBAN: SK95 7500 0000 0040 2891 9914
Kontakt:
Email: info@cukrarendomino.sk
Tel. číslo: 0948 432 002
Prevádzka:
Cukráreň Domino, Komenského 2756 (OC AB na 1.poschodí), 085 01 Bardejov
Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.cukrarendomino.sk, telefonicky alebo osobne v pobočke Cukrárne Domino na Komenského ulici 2756, Bardejov. Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 1. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci má povinnosť potvrdiť objednávku do 24h od prijatia počas pracovných dní. Táto doba môže byť zmenená v prípade dovolenky, alebo štátneho sviatku. Objednávka sa považuje za potvrdenú (stav objednávky “Prijatá”) až v prípade kontaktovania naším pracovníkom a potvrdenia správnosti údajov emailom, alebo telefonicky. Za potvrdenie nemožno považovať automaticky vygenerovaný email o doručení objednávky. Všetky osobné údaje poskytnuté pri objednávke sú dôverné a naša firma sa podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov zaväzuje neposkytovať tieto informácie tretej strane. Predávajúci má právo v nasledujúcich prípadoch odmietnuť objednávku:
a) v prípade neskorého objednania
b) z dôvodu naplnenia výrobnej kapacity
c) z dôvodu nejasných kontaktných údajov

d) z dôvodu neúspešného kontaktovania kupujúceho
e) v prípade nerealizovateľnosti objednávky

 1. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný uviesť správny telefonický kontakt, adresu bydliska a emailovú adresu. Kupujúci je povinný zaplatiť celkovú cenu objednávky a následne si prevziať objednaný tovar. S cenou je zákazník oboznámený pri vypĺňaní objednávky, telefonickom rozhovore alebo osobnom kontakte. Predbežná cena za objednávku je oznámená kupujúcemu v potvrdzovacom emaile. Objednávka sa stáva záväznou odoslaním vyplneného formulára na stránkach elektronického obchodu www.cukrarendomino.sk, prijatím objednávky prostredníctvom telefónu alebo pri osobnej návšteve pobočky v závislosti na type výrobku až po uhradení požadovanej sumy objednávky na účet predávajúceho, prostredníctvom platobnej brány eshopu, alebo uhradením vystavenej faktúry, alebo zálohovej faktúry.

 1. Podmienky objednania

Termíny pre vyhotovenie objednávok sú definované v závislosti na type výrobku, požadovanom množstve a aktuálnej vyťaženosti výroby. Popisy pre dodanie sú uvedené v popise produktu v elektronickom obchode, alebo ich zákazníkovi oznámi pracovník spoločnosti DOMINO BJ, spol. s r.o. Všetky objednávky odoslané prostredníctvom internetu na stránkach www.cukrarendomino.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednaný tovar si zákazník preberá osobne v prevádzke Cukrárne Domino (Komenského 2756, Bardejov), alebo prevzatím od šoféra našej cukrárne, ak je dohodnutá doprava na miesto. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím po zaplatení celkovej kúpnej ceny.

 1. Platobné podmienky

1.) Platba kartou – platbu za objednávku je možné uhradiť vopred a to prostredníctvom platobnej karty zákazníka, pomocou platobnej brány GP Webpay, ktorá je dostupná na stránke www.cukrarendomino.sk . Po potvrdení úhrady a vyzdvihnutí objednávky bude zákazníkovi zaslaná faktúra na celú sumu objednávky a to prostredníctvom emailu. Úhrada bude pripísaná na účet Cukrárne Domino v banke: ČSOB: SK95 7500 0000 0040 2891 9914
2.) Platba na faktúru – po odoslaní objednávky s povinnosťou platby bude kupujúcemu počas nasledujúcich 24 hodín (počas pracovných dní) zaslaná na email faktúra s platobnými údajmi. Po uhradení faktúry sa zmení stav objednávky na prijatá. Úhrada bude pripísaná na účet Cukrárne Domino v banke: ČSOB: SK95 7500 0000 0040 2891 9914

 1. Podmienky dodania
 1. Vaša objednávka bude pripravená na prevádzke našej cukrárne v obaloch, ktoré si zvolíte pri objednaní našich výrobkov (v košíku – pred uhradením objednávky). Vašu objednávku vieme doviesť aj na vami určené miesto našim autom.
 1. Pri objednávaní je potrebné zvoliť si obaly, do ktorých bude Vaša objednávka pripravená.
 2. Ak sa jedná o zákusky, je možnosť vybrať si krabice (spoplatnené podľa aktuálneho cenníka), alebo prepravky, ktoré sú vlastníctvom spoločnosti DOMINO BJ, spol. s.r.o. a za ktoré si účtujeme vratnú zálohu 5,-€ vrátane DPH. Záloha bude vrátená po odovzdaní nepoškodených prepraviek na adresu našej cukrárne. V prípade vážneho poškodenia prepraviek bude zaplatená záloha znížená o počet poškodených prepraviek a tie si môžete potom ponechať. Náklady s dopravou vratných prepraviek na adresu predávajúceho znáša kupujúci v plnej výške.
 3. Pri objednávke cez elektronický obchod je možné zvoliť si dopravu naším autom na Vami zvolenú adresu. Doprava je možná pre okresy Bardejov, Svidník, Stropkov, Stará Ľubovňa, Giraltovce. Iné okresy iba po telefonickej dohode.
 4. Pri doprave naším autom je možnosť doplatiť zvyšnú sumu Vašej objednávky v hotovosti, alebo aj platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu. Platbu terminálom je potrebné nahlásiť ešte pred dopravou Vašej objednávky k Vám, aby sme vedeli pripraviť potrebné doklady. Ak sa bude doplácať záloha za zapožičanie prepraviek, bude Vám vystavený príjmový pokladničný doklad na základe ktorého sa Vám vrátia Vaše peniaze po odovzdaní prepraviek späť na prevádzku našej cukrárne. V tomto prípade nie je možná platba kartou.
 5. V prípade, ak kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol pri zadávaní, alebo potvrdzovaní objednávky, alebo so šoférom našej cukrárne na mieste dodania, alebo nepoverí inú osobu na prevzatie objednávky spolu s jej úhradou, kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla predávajúcemu v dôsledku neúspešného dodania objednávky kupujúcemu. Náklady na opätovné dodanie objednávky znáša kupujúci. Opakované dodanie Vašej objednávky bude taktiež spoplatnené.
 6. Pri neprevzatí uhradenej objednávky v termíne určenom kupujúcim, predávajúci uskladní objednávku vo svojej prevádzke maximálne 24 hodín od termínu určeným kupujúcim na prevzatie, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak. Záručná doba na Vašu objednávku v tomto prípade plynie od prvého dohodnutého dátumu na vyzdvihnutie, nie od dátumu neskoršieho vyzdvihnutia. V prípade nevyzdvihnutia objednávky v určenom termíne má predávajúci právo objednávku zlikvidovať a to
  z dôvodu možnosti skazenia sa objednaných výrobkov. V tomto prípade nemá kupujúci právo reklamácie, alebo zámeny tovary, prípadne vrátenia uhradenej sumy. Uhradená suma bude použitá na pokrytie nákladov spojených s prípravou objednávky a s následnou likvidáciou nevyzdvihnutej objednávky.
 1. Doprava

Doprava je u nás účtovaná nasledovne:
a. Bardejov mesto a prímestské časti (PSČ 08501) je 4,50 € s DPH, pri objednávke nad 150,-€ je doprava v rámci Bardejova ZDARMA.
b. Okres Bardejov, okres Svidník, okres Stará Ľubovňa, Giraltovce, okres Stropkov: cena za dopravu je vypočítaná e-shopom a to na základe zadaného PSČ a kupujúci je o cene za dopravu informovaný ešte pred odoslaním objednávky a jej úhradou.
c. Doprava do vzdialenosti približne nad 110 km od našej cukrárne (cesta tam aj späť) sa dohaduje samostatne s majiteľom spoločnosti DOMINO BJ, spol. s r.o.

 1. Stornovanie objednávky

Stornovanie, alebo zrušenie objednávky je možné pri objednávkach do 500 ks najneskôr 4 pracovné dni pred plánovaným vyzdvihnutím objednávky. Zrušenie objednávky nad 500 ks je potrebné uskutočniť najneskôr 7 pracovných dní pred plánovaným vyzdvihnutím objednávky. Zrušenie objednanej torty je možné najneskôr 3 pracovné dni pred plánovaným vyzdvihnutím. V prípade neskoršieho zrušenia objednávky je kupujúci povinný znášať úplné náklady na prípravu objednávky, to znamená, že bude musieť kupujúci uhradiť celú sumu objednaných výrobkov.

 1. Záručné podmienky

a) Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý vykazuje vadu tovaru, vzťahuje na naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
b) Kupujúci je povinný zaistiť obhliadku tovaru už pri jeho prevzatí a zistiť tak prípadné závady obhliadkou odhaliteľné a skontrolovať kompletnosť dodávaného tovaru. Zistené závady je nutné reklamovať pri preberaní tovaru. Závady nezistiteľné obhliadkou tovaru uplatní zákazník podľa ďalších podmienok reklamačného poriadku Cukrárne Domino.
c) U potravinárskeho tovaru typu torty, zákusky, dezerty a cheesecake je záruka poskytovaná len a iba v rozsahu stanovenom príslušnými zákonmi pre tovar okamžitej spotreby. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v každom z nasledujúcich prípadov:
a) vypršaním záručnej doby dňom reklamácie u reklamovaného tovaru
b) svojvoľným upravením alebo pozmenením tovaru
c) mechanickým alebo iným poškodením tovaru

d) poškodením tovaru pri preprave k reklamácii (napríklad pokiaľ tovar nebol prepravovaný v chlade s náležitou teplotou)
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému bytovému prostrediu alebo prostrediu reštaurácií vybavených potrebnou chladiacou technikou
f) tovar bol poškodený použitím v rozpore s podmienkami uvedenými v obchodných, reklamačných alebo záručných podmienkach alebo ďalej v rozpore so všeobecnými zásadami platnými pre použitie alebo spotrebu obdobného tovaru
g) tovar bol poškodený živlami

 1. Dĺžka poskytovanej záruky

Predávajúci, v zmysle platných zákonov, poskytuje na tovar záruku určenú zákonom, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady určená záruka iná. Záruka na tovar okamžitej spotreby je poskytovaná len a iba v rozsahu požadovanom zákonom aktuálne záruky upravujúcom. Tovarom okamžitej spotreby sú myslené všetky výrobky alebo tovar, ktoré vyrába Cukráreň Domino a sú potravinárskeho charakteru. Predovšetkým sú to torty, zákusky, cheesecake a dezerty.

 1. Záverečné ustanovenia

a) Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
b) Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov a dáva súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním svojich osobných údajov predávajúcim a to za účelom dodania tovaru a jeho inzercie. Narábanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha úprave zákona o ochrane osobných údajov. kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje kupujúcich sú plne zabezpečené proti zneužitiu.
c) Kupujúci súhlasí s tým, že mu môžu byť zasielané emailom informácie o novinkách a zmenách obchodných podmienok predávajúceho.
d) Zmeny obchodných podmienok alebo zmluvy môžu byť vykonané iba písomne, zmenené obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia.

Scroll to Top